უფლებები და ვალდებულებები

  • Home
  • უფლებები და ვალდებულებები

მოსწავლის უფლებები

1. მოსწავლეს უფლება აქვს:

1.1. მიიღოს სახელმწიფო სტანდარტის შესაბამისი ზოგადი განათლება;

1.2. იცნობდეს სკოლაში მოსწავლის უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ;

1.3. სრულად იყოს ჩართული სასწავლო პროცესში და ხელმისაწვდომი იყოს მისთვის სკოლაში არსებული ყველა სახის ღონისძიება;

1.4. მოითხოვოს სწავლების მაღალი დონე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულება;

1.5. უფასოდ ისარგებლოს სკოლის ბიბლიოთეკაში დაცული წიგნადი ფონდით;

1.6. გამოთქვას საკუთარი აზრები და შეხედულებები, დაიცვას პიროვნული ღირსება,  ინფორმაციის თავისუფლება;


მოსწავლის ვალდებულებები

1. შესაბამისი სასკოლო ნივთებით დროულად გამოცხადდეს სკოლაში და გაკვეთილის დაწყებამდე დაიკავოს თავისი ადგილი საკლასო ოთახში;

2. გაკვეთილის მსვლელობისას სრულად იყოს ჩართული სასწავლო პროცესში, დასვას შეკითხვები, გამოთქვას საკუთარი აზრები გაკვეთილის თემასთან დაკავშირებით;

3. დაემორჩილოს მასწავლებლის მითითებებს და გაითვალისწინოს მისთვის მიცემული შენიშვნები;

4. დაემორჩილოს სკოლის მანდატურის მითითებებს:

5. არ დატოვოს სკოლის ტერიტორია სასკოლო დროის დამთავრებამდე;

6. გაუფრთხილდეს და დაიცვას საკლასო ოთახის ინვენტარი, სკოლის ქონება და ტექნიკური აღჭურვილობა;

7. პატივი სცეს თანაკლასელებს, მასწავლებლებს, სკოლის ადმინისტრაციას, სკოლაში მყოფ დაცვის თანამშრომელს;

აგრეთვე:

•  არ დაიგვიანოს გაკვეთილზე;

•  არ გააცდინოს გაკვეთილი (გაკვეთილები) არასაპატიო მიზეზით;

•  არ დატოვოს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობა არასაპატიო მიზეზით;

•  არ მოწიოს სიგარეტი;

•  არ გამოიყენოს სკოლაში მობილური ტელეფონი;

•  არ მოიხმაროს სკოლაში საღეჭი რეზინი ან მზესუმზირა

•  არ დაუშვას სკოლაში იმ არასასწავლო დანიშნულების ნივთების შემოტანა და გამოყენება, რომლებიც კონკრეტულად არ არის მითითებული სკოლის შინაგანაწესში, მაგრამ ეწინააღმდეგება და არღვევს სკოლის დისციპლინას;

8. პატივი სცეს სკოლაში მოქმედ შინაგანაწესს, მოსწავლის ქცევის კოდექსს და სხვა წესებს, დაიცას „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;