პროგრამები

  • Home
  • პროგრამები

სკოლა ზოგადსაგანმანათლელო საქმიანობას ანხორციელებს ქართულ ენაზე.
სკოლაში ხორციელდება შემდეგი ზოგადსაგანმანათლებლო:

  1. დაწყებითი საფეხურის ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამა (I-Vl კლასი);
  2. საბაზო საფეხურის ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამა (Vll-lX კლასი);
  3. საშუალო საფეხურის ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამა (X-Xll კლასი);

საბაზო საფეხურით ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მოსწავლეზე გაიცემა საბაზო განათლების ატესტატი.

საშუალო საფეხურის ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მოსწავლეზე გაიცემა საშუალო განათლების ატესტატი.