კლასში ჩარიცხვის განცხადება

სსიპ ქალაქ თბილისის #61 საჯარო სკოლის

დირექტორს  ქ-ნ  შორენა ღუდუშაურს

მოქ.________________________

განცხადებაგთხოვთ, ჩემი შვილი ________________________ დაბადებული _________ წელს

მიიღოთ თქვენი სკოლის პირველ კლასში.

მისამართი _________________________________________________________

ტელეფონი ____________________

დედა _____________________________________________________________

სახელი, გვარი

__________________________________________________________________

საქმიანობა

მამა ______________________________________________________________

სახელი, გვარი

_________________________________________________________________

საქმიანობა

მეურვე ___________________________________________________________

სახელი, გვარი

____________________________________________________________________________

საქმიანობა

წარმოსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი:

1. სამოქალაქო რეესტრში გატარებული დაბადების მოწმობა, რომელსაც მინიჭებული

ექნება პირადი ნომერი (დედანი და ნოტარიულად დამოწმებული ასლი);

2. ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ (ფორმა #26);фильмы бесплатно

კითხვა

მოგწონთ ჩვენი სკოლა?